Privacy Policy

Algemene voorwaarden{Syfiori}

Algemene Voorwaarden www.syfiori.nl Algemeen Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van onze producten. Door het gebruik van onze producten en begeleiding, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen aquarium en aquariumplanten en de vissen en toebehoren. Ook is de gebruiker verantwoordelijk voor het op de juiste manier houden van de producten. www.syfiori.nl is niet verantwoordelijk voor de producten als deze bij de klant in huis of winkel staan. De gebruiker kan aan de informatie op de adviezen geen rechten ontlenen. Deze begeleiding dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. www.syfiori.nl is niet verantwoordelijk voor de eventuele nadelige gevolgen voor het aquarium of aquariumplanten en voor het overlijden van de vissen en de foutieve handelingen van de gebruiker.

Intellectuele eigendom De inhoud van deze producten, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie vanuit de begeleiding gegeven mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.


Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige samenstelling van onze producten en service te geven, maar zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele nadelige gevolgen door de gebruiker veroorzaakt. Het gebruik van onze producten geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker en kunnen geen aansprakelijkheid nemen voor het doodgaan van planten of sterven van vissen in het aquarium of door lekkage of slijtage van het aquarium en dergelijke. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om onze producten en service permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de producten en service. Vertrouwelijke informatie en geheimhouding Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen inzake alle van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden en deze geheimhouding op te leggen aan alle ondergeschikten en derden die van de informatie kennis krijgen Website Op www.syfiori.nl worden verschillende producten en informatie gegeven. Deze zijn door www.syfiori.nl zelf verkregen. Op alle foto's en andere publicaties zit auteursrecht en mag niet zonder toestemming gebruikt worden door derden. Verkeerde links of andere verkeerde handelingen zijn de verantwoordelijkheid voor de diegene die de links aanlevert of publiceert. Facturatie Alvorens de bestelling wordt uitgevoerd dient de klant het totaalbedrag inclusief btw direct te betalen via de geboden betalingsmethode.( iDEAL ). Nadat het geld ontvangen is worden de bestelde producten geleverd aan de klant per post.

Leveringen

Zodra de klant zijn betaling heeft voldaan , zullen wij de bestelling zo snel mogelijk leveren via post.nl. De klant ontvangt altijd een track and trace code zodat hij zijn bestelling kan volgen. Normaal gesproken wordt de bestelling de volgende dag bij de klant bezorgd. Op werkdagen een bestelling geplaatst voor 17.00 uur wordt de volgende dag bezorgd. In het weekend een bestelling geplaatst dan wordt deze op maandag af gegeven bij Post.nl zodat u het dinsdag binnen heeft. Het kan voorkomen dat de bestelling langer onderweg is door bijvoorbeeld Black Friday of andere drukke perioden in het jaar.

Ontbinding

1. In geval van niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door opdrachtgever aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige met ons gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling of ondercuratelestelling is aangevraagd van opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe ingebrekestelling zal zijn vereist. Wij zullen alsdan gerechtigd zijn de tussen ons en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van opdrachtgever onmiddellijke betaling te eisen van de reeds verrichte werkzaamheden en leveranties, alsmede vergoeding van schades, kosten en interesten, veroorzaakt door de wanprestatie van opdrachtgever en de ontbinding der overeenkomst, daaronder begrepen de door ons gederfde winst. Al het voorgaande geldt onverminderd ons recht om van ons eigendomsvoorbehoud gebruik te maken.

2. Ingeval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk wordt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onder mededeling aan opdrachtgever van de omstandigheden, welke de verdere uitvoering uitermate bezwaarlijk of onmogelijk maken. Indien deze omstandigheden redelijkerwijze niet door ons konden worden voorzien, zullen wij tevens gerechtigd zijn betaling te verlangen van kosten, welke zijn gemaakt, en arbeid en leveranties, welke zijn verricht, vóórdat de bedoelde omstandigheden waren gebleken

Retour zenden

Indien de klant zijn producten wil retourneren dienen de producten ongeopend te zijn .Bij het retourneren van de producten krijgt de klant zijn geld terug. De termijn waarin de producten ongeopend en ongehavend kan worden terug gezonden is 14 dagen.

Geschillen

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of van nadere overeenkomsten welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst en ongeacht of één of beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam voorzover de kantonrechter niet bevoegd is van een vordering kennis te nemen, met dien verstande dat de opdrachtgever voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter mag kiezen binnen een maand nadat door ons schriftelijk op dit artikel een beroep is gedaan Recht Op alle overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing

arrow_drop_up arrow_drop_down