Algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden www.syfiori.nl

 Algemene Voorwaarden www.syfiori.nl


Algemeen


Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van onze producten. Door het gebruik van onze producten
en begeleiding, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben
genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen aquarium en aquariumplanten en de vissen en toebehoren. Ook
is de gebruiker verantwoordelijk voor het op de juiste manier houden van de producten. www.syfiori.nl is niet
verantwoordelijk voor de producten als deze bij de klant in huis of winkel staan. De gebruiker kan aan de
informatie op de adviezen geen rechten ontlenen. Deze begeleiding dient ter algemene informatievoorziening en
kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. www.syfiori.nl is niet
verantwoordelijk voor de eventuele nadelige gevolgen voor het aquarium of aquariumplanten en voor het
overlijden van de vissen en de foutieve handelingen van de gebruiker


Intellectuele eigendom


De inhoud van deze producten, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal,
(handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel
eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie vanuit de begeleiding
gegeven mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde
rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te
verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige samenstelling van onze producten en service te geven, maar zijn niet
verantwoordelijk voor de eventuele nadelige gevolgen door de gebruiker veroorzaakt. Het gebruik van onze
producten geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker en kunnen geen aansprakelijkheid nemen voor het
doodgaan van planten of sterven van vissen in het aquarium of door lekkage of slijtage van het aquarium en
dergelijke. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om onze producten en service permanent
beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk - niet
beschikbaar zijn van de producten en service.


Vertrouwelijke informatie en geheimhouding


Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen inzake alle van de andere partij
ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden en deze geheimhouding op te leggen aan alle
ondergeschikten en derden die van de informatie kennis krijgen
Website
Op www.syfiori.nl worden verschillende producten en informatie gegeven. Deze zijn door www.syfiori.nl zelf
verkregen. Op alle foto's en andere publicaties zit auteursrecht en mag niet zonder toestemming gebruikt worden
door derden.
Verkeerde links of andere verkeerde handelingen zijn de verantwoordelijkheid voor de diegene die de links
aanlevert of publiceert.

Facturatie


Alvorens de bestelling wordt uitgevoerd dient de klant het totaalbedrag inclusief btw direct te betalen via de
geboden betalingsmethode.( iDEAL ). Nadat het geld ontvangen is worden de bestelde producten geleverd aan
de klant per post.

Ontbinding


1. In geval van niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door opdrachtgever aan de verplichtingen, welke voor
hem uit enige met ons gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van
betaling of ondercuratelestelling is aangevraagd van opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens
bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe ingebrekestelling zal zijn vereist.
Wij zullen alsdan gerechtigd zijn de tussen ons en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voorzover deze nog
niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van opdrachtgever onmiddellijke betaling te
eisen van de reeds verrichte werkzaamheden en leveranties, alsmede vergoeding van schades, kosten en
interesten, veroorzaakt door de wanprestatie van opdrachtgever en de ontbinding der overeenkomst, daaronder
begrepen de door ons gederfde winst. Al het voorgaande geldt onverminderd ons recht om van ons
eigendomsvoorbehoud gebruik te maken.


2. Ingeval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk
of door overmacht onmogelijk wordt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voorzover deze nog niet is
uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onder mededeling aan opdrachtgever van de
omstandigheden, welke de verdere uitvoering uitermate bezwaarlijk of onmogelijk maken. Indien deze
omstandigheden redelijkerwijze niet door ons konden worden voorzien, zullen wij tevens gerechtigd zijn
betaling te verlangen van kosten, welke zijn gemaakt, en arbeid en leveranties, welke zijn verricht, vóórdat de
bedoelde omstandigheden waren gebleken

.

 Informatie rondom garantie & retour

 Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@syfiori.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Herroepen van onze producten

Indien het nodig is om onze geleverde producten te herroepen , neem dan contact via info@syfiori.nl met ons op.

Wij zullen de klanten informeren en ze kostenloos door de klant te laten terug sturen en wij de klanten voorzien van nieuwe producten.

 Uitzonderingen retourneren


  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

 

 a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.

 b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 e. die snel kunnen bederven of verouderen;

 f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 g. voor losse kranten en tijdschriften;

 h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Geschillen
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige
voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of van nadere overeenkomsten welke van zodanige
overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst en
ongeacht of één of beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen worden berecht door de bevoegde rechter
te Rotterdam voorzover de kantonrechter niet bevoegd is van een vordering kennis te nemen, met dien verstande
dat de opdrachtgever voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter mag kiezen
binnen een maand nadat door ons schriftelijk op dit artikel een beroep is gedaan

Klachten

Als er klachten zijn over onze producten dient de klant altijd contact via info@syfiori.nl met ons op te nemen.

Wij gaan in gesprek met de klant en we lossen de klachten zo snel mogelijk op.

Artikel 14 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Indien u geen gehoor vindt bij ons of we komen er niet uit , dan kunt altijd contact opnemen https://www.webwinkelkeur.nl/een-europees-odradr-platform/ .


Recht
Op alle overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing